Застраховка “Автокаско”

Сключването на Застрахователната полица „Автокаско” осигурява защита на Вашето моторно превозно средство, както по време на движение, така и когато е паркирано. За разлика от застраховка  Гражданска отговорност,  Автокаското не е задължителна застраховка, но въпреки това тя е абсолютна необходимост за всички собственици на МПС-та. Застраховката може да включва само някои от изброените по долу покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия от страна на клиента.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО
 • Копие от свидетелството за регистрация на МПС (талон);
 • Ако автомобилът е чисто нов или е закупен от официален вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от сертификат от производителя.
 • След издаване на застрахователна полица Автокаско се прави оглед и заснемане на съответното МПС в пункт за огледи на Застрахователната компания
 • Задължително е наличието на имобилазер и/или алармена система, за да е покриват рисковете „Кражба“ и „Грабеж“ /За някой от автомобилите в зависимост от цената или марката се налага и монтаж на допълнително защитно устройство/
ВАЛИДНОСТ И ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО
 • Застрахователното покритие за територията на Република България, територията на държавите членки на Европейския съюз, както и на територията на държави извън общността, членки на системата „Зелена карта“ /В част от Застрахователните компании, за да бъде валидна застраховка Автокаско в чужбина, е необходимо или сключена застраховка Гражданска отговорност в същата компания или анекс с доплащане на определена премия/
 • В някои държави покритията „Кражба“ и „Грабеж“ на автомобил не се покриват от застрахователя, затова се препоръчва консултация с брокера и преглед на полицата преди напускане на страната. /За да бъдат валидни покритията, е необходимо сключването на Анекс към застраховка Автокаско, като в зависимост от периода на престой и в зависимост от държавата може да се дължи доплащане към премията/
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА
 • Застрахователната сума се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, конски сили, брой врати и други технически характеристики на МПС-то.
 • Договорената застрахователна сума определя максималния лимит на отговорност на застрахователя. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката, определена съобразно или фактурната стойност на превозното средство или пазарната му цена.
 • Подзастраховане на МПС – това е ситуация, при която по желание от страна на клиента един автомобил може да се застрахова на по-ниска застрахователна стойност от реалната такава. Но при изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахователните компании изплащат щети в размер на процент от застрахователната сума, въпреки, че действиетелната стойност на МПС-то е по-висока, към датата на събитието.
 • Надзастраховане на МПС – това е ситуация, при която по желание от страна на клиента един автомобил може да се застрахова на по-висока застрахователна стойност от реалната такава. Но при изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахователните компании изплащат щети в размер на пазарната стойност на автомобила, към датата на събитието.
ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО
 • Цената на застраховка Автокаско зависи от застрахователната сума, марката, модела, вида, възрастта, предназначението му и др.
 • Цената на застраховката се изчислява като процент от застрахователната сума съгласно действащи в момента на сключването на застраховката тарифи и може да бъде платена по следните начини:
  • Еднократно или разсрочено
  • В брой или по банков път
 • Застраховката влиза в сила след като се направи оглед и заснемане на автомобила в пункт на Застрахователната компания.
 • /Застраховката не влиза в сила при сключването и заплащането й/
НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
 • При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а те са :
  • Да уведоми незабавно компетентните държавни органи /Обаждане на тел.112/
  • Да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката
  • Да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При сключване на застрахователен договор имате възможност да избирате как да бъдат отстранени щетите по Вашия автомобил в случай на събитие. Вариантите са в зависимост от възрастта на МПС и избраната специална договореност:

 • „Официален сервиз“
  Покриват се разходи за ремонт на автомобила в сервиз на официален представител за Р. България или съгласно представени оригинални фактури. Предлага се за всички видове МПС на възраст до 4 години и при минимален размер на премията и при допълнително завишение на премията за леки и товарни автомобили с общо тегло до 3,5 тона на възраст над 4 до 8 години, при минимален размер на застрахователната сума.
 • „Доверен сервиз“
  Покриват се разходи за ремонт в доверен сервиз на съответната застрахователна компания или съгласно представени оригинални фактури. Може да се договори за всички видове МПС без ограничение на възрастта и при минимален размер на премията, съгласно действащата тарифа на застрахователя.
 • „Експертна оценка“
  Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя на база експертна оценка на Застрахователя.
ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ СРОКОВЕ

При наличие на щета, след като сте уведомили компетентните органи е необходимо да уведомите и Застрахователната компания в следните срокове:

 • При ПТП
 • При пожар и кражба – трябва да уведомите писмено, в срок до 24 часа от датата на събитието;
 • За събития, различни от пожар и кражба – трябва да уведомете писмено в 3-дневен срок Застрахователната компания;
 • За изгубено или откраднато заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, трябва да посетите най-близкото Районно Управление /Полиция/ и да изискате служебна бележка за събитието;
 • Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
  • При пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел.112;
  • При ПТП – 112 и поискайте посещение на място, ако е необходимо.
  • При кражба – РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
  • При природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА

Завеждащия щета задължително представя следните оригинални документи:

 • Издадената застрахователна полица заедно с всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за регистрация на съответното МПС;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, който е управлявал автомобила по време на възникване на щетата;
 • Двустранен констативен протокол, служебна бележка или друг оригинален документ доказващ настъпилото събитие;
 • Валиден Годишен технически преглед

КАКВИ РИСКОВЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

В зависимост от избрания план и Застрахователна компания, продуктите Автокаско могат да защитят автомобила Ви в случай на:

Рискове:
Покритие:
Пътно-транспортно произшествие /ПТП/
Пътно-транспортно произшествие /ПТП/
Кражба или грабеж
Кражба или грабеж
Пожар
Пожар
Експлозия
Експлозия
Природни бедствия
Природни бедствия
Злоумишлени действия на трети лица или вандализъм
Злоумишлени действия на трети лица или вандализъм

ГРИЙН БРОКЕРИДЖ ВИ СЪВЕТВА:

При застрахователно събитие

Първо да свържете със застрахователния си посредник и след което да пристъпи към следващи стъпки.

При евентуална щета

Не отстранявайте повредите преди огледа!

При загуба, повреда или откраднати:

Ключове, дистанционно управление, талон, свидетелство за регистрация, регистрационни табели е абсолютно задължително да го обявите в най-близкото Районно Управление /Полиция/, както и да уведомите Застрахователната компания в срок до 24 часа.

При всяка промяна на обстоятелствата:

Смяна на адрес, смяна на собственост на МПС –то, смяна на регистрационен номер винаги уведомявайте Застрахователя, за да ви бъде издаден Анекс към застрахователната полица.

Имате въпроси?