Застраховка “Домашно имущество”

С нея се застрахова както недвижимо, така и движимо имущество. Недвижимото имущество са жилищни, вилни, стопански сгради, други постройки и съоръжения. Към движимото спадат общо обзавеждане, битови електроуреди, бяла и черна техника.

Имуществените застраховки Ви подсигуряват в случаи на увреждане или унищожение на вашия дом в следствие на застрахователно събитие (щета).

Допълнително покритие

Обикновено,  застрахователите предлагат едно основно покритие на полицата  „Домашно имущество“, към което клиентът по свое желание може да добавя допълнителни рискове срещу добавка към премията за основно покритие.

  • Движимо имущество (обзавеждане и техника)
  • Обща гражданска към трети лица (наводнение на съседи и др.)
  • Настаняване в хотел в следствие на щета (невъзможност за ползване на жилището)

Цена на застраховката

Цената на застраховката се определя от застрахователя и зависи от вида на имуществото, застрахователната сума, региона и избраните покрития. Застрахователят носи отговорност до нейният размер при настъпване на щети.

Основни покрити рискове

Рискове:
Покритие:
пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
природни бедствия като буря, ураган, градушка;
природни бедствия като буря, ураган, градушка;
късо съединение и токов удар, авария на ВиК;
късо съединение и токов удар, авария на ВиК;
кражба с взлом и грабеж, вандализъм;
кражба с взлом и грабеж, вандализъм;
наводнение;
наводнение;
земетресение;
земетресение;

Често прилагани критерии за определяне размера на премията:

  • Застрахователна сума за сграда
  • Застрахователна сума за движимо имущество
  • Застрахователна сума за кражба чрез взлом
  • Населено място, в което се намира обекта за застраховане
  • Характеристики на сградата – възраст, конструкция, етажност
  • Обезопасеност на имота
Имате въпроси?