Застраховка “Земеделски култури”

Предмет на застраховката са:

– Реколтата от земеделските култури и от овощни, зеленчукови, розови, черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина и други.

– Овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, хмел.

– Разсади, семенилища, цветя за семе и продажба и култури в парници и оранжерии.

Застраховката се сключва въз основа на писмено Заявление-въпросник от страна на застрахования и опис на предлаганите за застраховане земеделски култури със съответната площ и застрахователна сума. Задължително се орави оглед от вещо лице на застрахователната компания.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ПРЕМИЯ И СРОК НА ДОГОВОРА

Покритието по тази застраховка се предоставя за количествени щети по реколтата, дължащи се на механични увреждания (пречупване, разкъсване, оронване, механично увреждане на листата, летораслите, стъблата и плодовете, пречупване на цели растения).

Застрахователната сума на декар за отделните култури се определя по взаимно договаряне, но следва да бъде съобразена с пазарните условия и производствените възможности на дадения район и не може да надвишава действителната стойност на реколтата определят на база максималната продажна цена, която може да се реализира в края на предвидения период за съхранение. Тази стойност се изчислява окончателно едва след изтичане на обичайния едногодишен застрахователен период, а при сезонно съхранение – след изтичане на сезона.

Застрахователната премия се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованата култура, площите на засетите / засадени / разсадени култури, рисковия клас на района, в който се намира обекта за застраховане и избраното застрахователно покритие.

При щета застрахованият уведомява своевременно застрахователя. Огледът и оценката на щетите на земеделските култури се извършват от комисия, съставена от представител на застрахователя, подпомогната от вещо лице – агроном, в присъствието на застрахования или негов представител.

Имате въпроси?