Имуществена застраховка в полза на банка

Домашното имущество в полза на банка е стандартна полица, която повечето банки кредитори задължително изискват от кредитоискателя при отпускането на имуществени кредити.

Тази застраховка може да се сключи във всяка застрахователна компания и не е задължително да се сключи в съответната банка (или да се поднови там следващата година).

Имуществената застраховка в полза на банка е с покритие на действителната или възстановителна стойност на жилището, използвано като обезпечение по вашият кредит. Единствената разлика е добавянето на специалното условие при евентуална щета, правото на обезщетение да бъде ползвано приоритетно от Вашата банка за целите на покритие на непогасената част от заема. Формално банката кредитор следва да бъде посочена като ползващо лице по договора.

Обичайните покрития, които кредитиращата банка желае са:

  • Пожар и природни бедствия
  • Наводнение
  • Земетресение

Полезно:

По закон застрахователят е длъжен да изплати обезщетението до 15 работни дни след представяне на всички изискани документи.

Имате въпроси?