Застраховка на товари по време на превоз (КАРГО)

Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство. (сухопътен, воден или комбиниран транспорт).

Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други единици на база съответната фактурна стойност.

Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

– Институтски Карго Клаузи (A) – 1/1/82 /Пълно покритие/ – покрива всички рискове, освен изрично изключените. Клаузата се прилага за нови /неупотребявани/ стоки по внос, износ и реекспорт.

– Институтски Карго Клаузи (В) – 1/1/82 /Ограничено покритие/ – покрива изрично упоменати рискове

– Институтски Карго Клаузи (C) – 1/1/82 /Минимално покритие/ – покрива минимални посочени рискове. Застраховат се употребявани вещи.

За сключване на застраховката е необходима следната информация:

  • Вид и тегло на товара
  • Вид, име, марка, номер на превозното средство
  • Начин на превозване на товара
  • Номер и дата на превозния документ
  • Място на започване и завършване на превоза

Застрахованата сума а

Отговорност на застрахователя

Отговорността на Застрахователя за застраховка КАРГО започва от момента на натоварването върху превозното средство и продължава по нормалния курс на транспорта.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Рискове:
Покритие:
Отговорност на застрахователя
Отговорност на застрахователя
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Имате въпроси?