Застраховка “Малки плавателни съдове”

Обект на застраховане са морски и речни плавателни съдове, притежавани от физически или юридически лица. Покриват се щети за пълна реална, частична или конструктивна загуба на застрахования малък плавателен съд – лодки, катери, яхти и др.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

– За район на плаване по води на Република България в Черно море.

– Река Дунав, вътрешни води и водоеми, определени (посочени) в Свидетелството за годност за плаване.

– За район на плаване извън България.

ПОКРИТИЯ:

Застрахователят се задължава, срещу платена премия, да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързана с притежаването и използването на малки плавателни съдове.

Валидността може да бъде както за България, така и за чужбина.

Специално внимание трябва да се обърне, ако плавателният съд ще плава в Гърция. Лимити на отговорност са следните:

  • Гражданска отговорност за телесна повреда или смърт: 500 000евро
  • Гражданска отговорност за материални щети: 150 000евро
  • Замърсяване на околната среда: 150 000 евро

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Рискове:
Покритие:
рискове, свързани с условията при плаване в морета, реки, езера или други води;
рискове, свързани с условията при плаване в морета, реки, езера или други води;
пожар, експлозия на борда или извън него;
пожар, експлозия на борда или извън него;
сблъскване или удар с плаващ, неподвижен, подвижен или летящ предмет;
сблъскване или удар с плаващ, неподвижен, подвижен или летящ предмет;
аварийни събития при товарене и разтоварване;
аварийни събития при товарене и разтоварване;

Може да се сключи и допълнителна клауза “Гражданска отговорност, като допълнение към застраховка „Малки плавателни съдове“.

Имате въпроси?