Застраховка “Отговорност на превозвача”

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАН?

Застрахован може да бъде само лице, което действително и трайно е установено на територията на Република България и се нуждае от защита на собствената отговорност по повод на извършваната от него дейност като превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката покрива отговорността на застрахования превозвач за нанесените от него на трети лица вреди вследствие цялостна или частична загуба или повреда на товар, настъпила при извършването на превози на товари по шосе. Покритието може да се отнася до превози от следните видове:

– Вътрешни превози в Република България – съгласно Закона за автомобилните превози;

– Международни превози в Европа и Азия – съгласно режима, установен с Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR);

– Каботажни превози в Европейския съюз – съгласно действащата нормативна уредба.

Допълнително могат да се включат един или повече от следните рискове:

  • Загуба или повреда на чуждо ремарке, настъпила вследствие на пожар, ПТП или кражба (само в ЕС);
  • Забава при доставянето на стоката
  • Автомобили – с автовози или платформи;
  • Нетрайни стоки – с термоизолирани превозни средства;
  • Едрогабаритни товари – с платформи;
  • Опасни товари от Клас 1 по ADR.

КАКВИ СА ЛИМИТИТЕ НА ОТГОВОРНОСТ?

За риска от цялостна или частична липса и/или повреда на товар е възможно да се уговорят следните лимити:

  • Лимит за килограм загубено бруто тегло от товара – в диапазона 2.00 ÷ 8.33 разчетни парични единици (специални права на тираж на МВФ);
  • Лимит за едно застрахователно събитие – в диапазона 50 000 EUR ÷ 500 000 EUR.
Имате въпроси?