Застраховка “Трудова злополука”

Това е задължителна застраховка на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, съгласно Законът за здравословни и безопасни условия на труд.

Законът задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането се определят от Министерския съвет, като задължително се отчитат икономическата дейност, към която принадлежи предприятието и средното ниво на трудов травматизъм за страната.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, ПРЕМИЯ И СРОК НА ДОГОВОРА

Срещу допълнителна премия може да се включат освен посочените рискове по време на работа и същите такива в извънработно време – придвижване от/до работното място, обедна почивка и други.

Застраховката може да бъде сключена с период на валидност от 30 дни до 12 месеца. Застраховката може да бъде валидна както за България, така и за чужбина.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОКРИТИ РИСКОВЕ – ЗЛОПОЛУКА САМО ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Рискове:
Покритие:
Смърт на застрахованото лице, в резултат на трудова злополука
Смърт на застрахованото лице, в резултат на трудова злополука
Трайно намалена работоспособност, в резултат на трудова злополука
Трайно намалена работоспособност, в резултат на трудова злополука
Временна неработоспособност, в резултат на трудова злополука
Временна неработоспособност, в резултат на трудова злополука
Имате въпроси?